Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school wordt vanuit de overheid verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Dit is een afvaardiging van zowel het team van de leerkrachten als ouders van de leerlingen. Zij nemen tezamen zitting in de raad.

In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) zijn de wettelijke verantwoordelijkheden van de MR vastgelegd.

De MR heeft een instemmingsbevoegdheid en een adviesbevoegdheid over een tal van voorkomende onderwerpen. Instemmingsbevoegdheid over zaken als vaststelling of wijziging van het leerplan of zorgplan, adviesbevoegdheid over zaken als vaststelling of wijziging van het lesrooster of hoofdlijnen financieel meerjarenbeleid.

Een MR-reglement (voor alle scholen verplicht) is sinds augustus 2008 van kracht voor onze school. De schoolleider heeft dit reglement vastgesteld en ter instemming aan de raad voorgelegd. Tevens is een huishoudelijk reglement vastgesteld, waarin bijvoorbeeld vastgelegd is hoeveel vergaderingen minimaal door de MR gedurende een jaar dienen te worden belegd.

Wie zitten in de MR?
De grootte van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen van de school. Dit betekent voor onze school dat de MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. De leerkrachten voor de MR worden door het team van de Steijaert afgevaardigd. De ouderleden van de MR worden door middel van een open verkiezing door de ouders gekozen. Deze verkiezing vindt eens per drie jaar plaats. 

De huidige formatie van de MR:

Oudergeleding:
Kimberley Ruisch
Ilka Ruis

Teamgeleding:
Robert Schutte
Jolanda Balvert 

Wat vinden wij?
Wij vinden dat de Steijaert een school moet zijn die je herkent aan de volgende punten:

  1. Hoge kwaliteit onderwijs: vernieuwingen in lesprogramma’s en methodieken en begeleiding van kinderen waarbij individueel het potentieel zo goed mogelijk wordt benut met tijdige signalering van hiaten (en aanpakken daarvoor) en een zorgvuldige voorbereiding op het middelbaar onderwijs
  2. Veilige en plezierige omgeving waarin kinderen zich thuis voelen en zich ten volle kunnen ontplooien
  3. Een enthousiast team van leerkrachten en schoolleiding die zich in een plezierige werkomgeving kunnen ontplooien en er trots op zijn aan de school verbonden te zijn van onderwijsvernieuwing en zorgplan ontwikkeling, en zo actief meebouwt aan
  4. Een ondernemend bestuur met visie dat doelgericht de belangen van leerlingen en leerkrachten en daarmee de visie van de school realiseert
  5. Een school die een voortrekkersrol heeft binnen de stichting Morgenwijzer op het gebied het Openbaar Onderwijs in onze regio.
  6. Open communicatie met enthousiaste en betrokken ouders over onderwijs, projecten en prestaties van het kind en resultaten van de school

Wat kan de MR voor u doen?
De MR wil een spreekbuis zijn voor ouders en staat open voor communicatie. U kunt met ons in contact treden op het e-mail adres voor de MR: mr.steijaert@morgenwijzer.nl 

De MR-vergaderingen zijn openbaar en voor belangstellenden toegankelijk. Via de maandbrief en de internetsite houden wij u op de hoogte houden van de voortgang onze werkzaamheden.

Notulen
Notulen MR-vergadering - 14 september 2022.pdf