Onze visie

Een leven lang leren….
De samenleving en het onderwijs zijn voortdurend in beweging. Naast een stevige basis in taal, rekenen en de zaakvakken is het ontwikkelen van de 21e-eeuwse vaardigheden in ons onderwijs heel belangrijk. Daaronder verstaan wij samenwerken, communiceren, burgerschap, ICT-vaardigheden, kritisch denken, oplossingsgericht werken en creativiteit. Door het organiseren van tutorgroepen en schoolbrede projecten leren kinderen uit verschillende groepen van én met elkaar. Hierin laten wij hen diverse thema’s op verschillende manieren uitpluizen en benaderen. Zo creëren wij de gelegenheid om de 21e-eeuwse vaardigheden te oefenen. Door hier met hen op te reflecteren en het proces te evalueren, ontdekken zij écht wat voor hen werkt. Zo leren zij leren.

Als team nemen wij ook onze eigen doelen onder de loep. Niet zozeer omdat het beter moet, maar omdat we sommige zaken anders wíllen. Stilstand is voor ons achteruitgang. Het vertrekpunt is de behoefte, het verlangen. Waar willen we meer van? Wat hebben de kinderen van ons nodig en waarin willen we ons verder bekwamen? Tijdens studiedagen zetten we verschillende werkvormen in om daar met elkaar over te brainstormen, eigenlijk precies zoals we met onze kinderen werken. Het is mooi om te zien hoeveel enthousiasme dat oplevert.
Eigenaar van het eigen leerproces
Kinderen willen per definitie leren en hebben de behoefte aan autonomie. Ons uitgangspunt binnen ons onderwijs is om kinderen bewust eigenaarschap aan te leren. Dit doen wij door middel van de werkwijze ‘Vraag het de kinderen’. Hierbij nemen de kinderen een belangrijke rol in het zelf opzoek gaan naar oplossingen voor vraagstukken en problemen en het zelfstandig maken van keuzes. De leerkracht neemt hierbij een coachende rol aan. De samenwerking tussen kinderen staat centraal. Om de zelfstandigheid van de kinderen verder te ondersteunen, worden middelen ingezet waaronder het stoplicht, het vragenkaartje en een gepersonaliseerde weektaak (vanaf groep 4). In dit proces neemt het reflecteren op het proces en product een belangrijke rol in.

De kinderen krijgen op school de ruimte om inzicht te krijgen in wie zij zijn en wat zij kunnen. Ruimte om fouten te mogen maken, is daarbij essentieel om te kunnen leren. Elk kind mag zijn of haar leerkuil ontdekken. We begeleiden het kind door de leerkuil heen, zodat ze succeservaringen opdoen tijdens het leerproces. Hierdoor ontwikkelen kinderen vertrouwen in het eigen kunnen.
Differentiatie: passende werkvormen
De Steijaertschool biedt passend onderwijs. We springen in op de behoeften en het niveau van de kinderen. Daarbij zien we de kinderen echt en helpen hen op hun eigen niveau. Waar nodig volgen de kinderen een eigen leerlijn en krijgen zij daarin de uitdaging die zij nodig hebben. We zetten kinderen in de juiste spanningsboog om tot bloei te komen. Daarvoor hanteren wij een diversiteit aan werkvormen waardoor in de organisatie van het leerproces samen met de kinderen bewust keuzes gemaakt kunnen worden. Kies je er bijvoorbeeld voor om even iets alleen te doen of samen? Dat kan afhankelijk zijn van persoonlijke leerdoelen en of iets moeilijks of iets makkelijks op dat moment helpend is in het leerproces. Samen met de kinderen staan we regelmatig stil bij de vraag: op welke manier leer jij het leukst, makkelijkst en snelst? Plezier vinden we zeer belangrijk.
Iedereen hoort erbij
De veilige leeromgeving die de Steijaertschool biedt is voorwaardelijk om leerlingen te kunnen laten groeien en bloeien. Kinderen hebben recht op een plek waar ze zowel erbij horen als uniek mogen zijn. Dus voor ons geldt: een kind is hoe dan ook oké. Een respectvolle omgang met elkaar staat daarbij centraal. Dat betekent dat iedereen mag vertellen hoe die tegen zaken aankijkt en ervaart. Emoties mogen er zijn. We luisteren naar elkaar en kunnen zo situaties van verschillende kanten bekijken. We stellen er vragen over omdat we nieuwsgierig zijn naar elkaar en elkaar willen begrijpen. Zo leren kinderen zichzelf en elkaar vertrouwen. Natuurlijk stellen we daarbij grenzen door duidelijke regels en leren wij de kinderen essentiële waarden en normen. Duidelijke kaders bieden evenzeer veiligheid.

Als leerkrachten zijn wij voorbeeldig in wat je in die ruimte kan doen. En er kan veel als we plezier hebben met elkaar en waarderen wat eenieder aan eigen aardigheden en talent meebrengt. Iedereen doet ertoe en hoort erbij.
In samenwerking met de omgeving
Op de Steijaertschool hechten we grote waarde aan open, heldere en respectvolle communicatie. Daarom stellen wij het samenwerken in driehoeksvorm (ouders – school – kind) centraal. Om de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk te stimuleren, is de samenwerking met ouders belangrijk. Ouders hebben unieke kennis van hun kind, die samen met onze kennis en inzichten een zo compleet mogelijk beeld vormt.

Ook bieden wij als school mogelijkheden voor ondersteuning voor de kinderen die dit behoeven. Dit kan ondersteuning zijn op ontwikkelingsvraagstukken, maar ook over de opvoeding. Als het nodig is, beschikken wij over een breed netwerk aan expertise die wij in de school binnen kunnen halen. Diverse samenwerkingspartners zijn; Samenwerkingsverband Rijnstreek, de AED Leiden, GO! voor Jeugd, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de GGD.

We staan open voor initiatieven zoals plaatselijke clubs voor muziek- en sportlessen. Als school hebben we ook de ambitie om ons netwerk van mogelijkheden binnen het dorp verder uit te breiden.

Tevens hechten wij grote waarde aan de samenwerking met basisschool de Tweeklank.