Intern Begeleider

Onze Intern Begeleider is verantwoordelijk voor de zorg aan opvallende leerlingen in onze school. Niet alle kinderen maken dezelfde ontwikkeling door. Wij vinden het daarom nodig extra aandacht te geven aan kinderen die in het leerproces opvallen. Dit kunnen kinderen zijn die achterop dreigen te raken, maar ook kinderen die meer aankunnen dan de basisstof. Wij willen de zorg voor kinderen zo breed mogelijk maken. Daarmee willen wij bereiken dat het onderwijs passend is voor elke leerling en proberen wij het kind een zo goed mogelijke ontwikkeling te laten doormaken op onze school.

Wanneer een leerkracht problemen signaleert bij een leerling, kan hierbij de hulp ingeroepen worden van de intern begeleider. Vervolgens worden er afspraken gemaakt met de leerkracht en ouders over extra hulp aan het kind. Regelmatig wordt via evaluatiegesprekken de voortgang van alle speciale aandacht bekeken. Als blijkt dat met de interne, extra hulp niet of onvoldoende vooruitgang geboekt is, kan externe specialistische hulp worden ingeschakeld. Er kan dan tot onderzoek of observatie besloten worden.
Het inschakelen van externe specialistische hulp voor nader onderzoek gebeurt altijd in overleg met de ouders. Een daaruit voortkomend onderzoeksverslag wordt met de ouders doorgesproken.
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om een kind in overleg met de ouders aan te melden bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) van ons Weer Samen Naar School (WSNS)- samenwerkingsverband voor het verkrijgen van ambulante begeleiding.

Afstemming in het kader van passend onderwijs
In het kader van passend onderwijs is het team van de Steijaertschool gestart met handelingsgericht werken. Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken. Hierbij wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften formuleer je door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. De centrale vraag is: Wat vraagt het kind aan ons? Welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het nodig? Kindkenmerken worden vertaald naar onderwijsbehoeften. Men richt zich niet zozeer op wat er mis is met een kind, maar meer op wat het nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.

Bij HGW richt men zich niet alleen op de kindkenmerken, maar ook op de kenmerken van de
onderwijsleer‐ en de opvoedingssituatie. Het begrip afstemming staat hierbij centraal. Niet alleen afstemming op het kind, maar ook door rekening te houden met wensen, mogelijkheden en verwachtingen van school en ouders.

Het doel is zo vroeg mogelijk een beeld te krijgen van de onderwijsbehoefte van kinderen. Centraal daarin staan de groepsoverzichten gericht op begrijpen van en reageren op signalen van kinderen. Door te werken met groepsplannen kunnen leerkrachten onderwijs op maat realiseren voor elke leerling, zonder daarbij te vervallen in individuele handelingsplannen voor ieder kind. De groepsbespreking met de intern begeleider ondersteunt leerkrachten bij het uitvoeren van het groepsplan.

Informatie voor nieuwe ouders

We leren van elkaar en groeien door te delen. We zijn samen verantwoordelijk voor de groei van een generatie kinderen. Spreekt u dit aan voor uw kind? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking en rondleiding.